تا %60 تخفیف خرید برای 8 نفر با صدور مدرک فقط تا
00 00 00
محمدرضا سپهبد

خطا در آپلود عکس

باسلام و احترام

من یک کد برای آپلود عکس در ASP.NET با زبان VB.NET نوشتم . برنامه همه عکسها را آپلود می کنه ولی برخصی از عکسها را آپلود نمی کنه .

علت چی میتونه باشه.

مثلا هر دو عکس با یک گوشی گرفته شده ولی یکی آپلود میشه و دیگری نمیشه.

کد HTML

<%@ Page Language="vb" AutoEventWireup="false" CodeBehind="Default.aspx.vb" Inherits="WebApplication1._Default" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"><html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
  <title></title>
  <style type="text/css">


a {
 color: #715241;
 font-style: normal;
 text-decoration: none;
 font-size: 20px;
}

  </style>
</head>
<body> 
  <form id="form1" runat="server"> 
  <div> 
    <asp:FileUpload ID="myFileUpload1" runat="server" /> 
    <br /> 
    <asp:Button ID="Button1" runat="server" Text="Upload" onclick="Button1_Click" /> 
    <br /> 
    <!-- To display the Size of image --> 
    <span>Size Before Resize : </span> 
    <asp:Label ID="Label1" runat="server" Text=""></asp:Label> 
    <br />
    <span>Size After Resize : </span> 
    <asp:Label ID="Label2" runat="server" Text=""></asp:Label> 
    <br />
    <a href="http://localhost:35525/PagesDialog/chPassword.aspx">
    <asp:Image ID="imgPersonnel1" runat="server" autocomplete="off" Height="126px" 
      ImageUrl="~/Images/PicPersonnel.png" Width="126px" />
    </a> 
    <br /> 
    <!-- To display the Resize Image --> 
  </div> 
  </form> 
</body> 
</html>

کد VB.net

Public Class _Default
  Inherits System.Web.UI.Page
  Protected Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button1.Click
    If Page.IsValid Then
      Dim oHttpPostedFile As System.Web.HttpPostedFile = myFileUpload1.PostedFile
      Dim y As String = Request.QueryString("C")
      Dim strFileName As String = System.IO.Path.GetFileName(oHttpPostedFile.FileName)
      Dim strRootRelativePath As String = "~/pic/"
      Dim strPath As String = Server.MapPath(strRootRelativePath)
      strFileName = "1.jpg"
      Dim strPathName As String = String.Format("{0}\\{1}", strPath, strFileName)
      oHttpPostedFile.SaveAs(strPathName)
      imgPersonnel1.ImageUrl = ("~/pic/" + strFileName)
      imgPersonnel1.ImageAlign = System.Web.UI.WebControls.ImageAlign.AbsMiddle
      Dim strInformationMessage As String = "! فایل با موفقیت آپلود گردید"
      ClientScript.RegisterStartupScript(Me.[GetType](), "alert", "alert('عکس با موفقیت آپلود گردید')", True)
      Return
      Response.Redirect(Request.Url.AbsoluteUri)
    End If
  End Sub
End Class

لینک عکس مورد نظر در لینک زیر قرار دارد.

http://uplod.ir/wl0593rlvuzq/WebApplication1.zip.htm

با تشکر از شما

این سوال 1 پاسخ دارد.
لذت یادگیری با توسینسو
به عنوان شخصی که مدت هاست از سایت توسینسو استفاده می کنم باید بگم که واقعاً یکی از بهترین مرجع ها برای ارتقاء دانش شخصی هست. دوره های سایت، راهکارها و مطالب، همگی عالی هستند.
حسین احمدی

سلام، ممکنه به دلیل حجم عکس باشه، IIS به صورت پیش فرض محدودیت برای آپلود فایل داره که می تونید بوسیله فایل web.config این حجم رو افزایش یا کاهش بدید:

<system.webServer>
 <security>
  <requestFiltering>
   <requestLimits maxAllowedContentLength="2147483648" />
  </requestFiltering>
 </security>
</system.webServer>
کانال تلگرام: https://t.me/TOSINSOAhmadi
 • انتخاب شده به عنوان جواب توسط 1 نفر

با سپاس و تشکر از شما دوست عزیز

بله دقیقا مشکل همین موضوع بود که فرمودید مربوط به حجم بیش از حد مجاز بود که من نیز با نوشتن کد زیر در بخش web.config مشکل حل شد.

<system.web>
  <httpRuntime useFullyQualifiedRedirectUrl="true" maxRequestLength="71200" requestLengthDiskThreshold="51200" executionTimeout="3600" />
	</system.web>
پاسخ شما
برای ارسال پاسخ خود وارد شوید.