تا %60 تخفیف خرید برای 5 نفر با صدور مدرک فقط تا
00 00 00
در توسینسو تدریس کنید

آپلود عکس در انگولار

برای شما هم حتمن پیش آمده است بخواهید عکس یا فایلی را در سرور آپلود کنید.شما بسته به تکنولوژی ها و کتاب خانه های موجود میتوانید این کار را به سادگی انجام دهید. ما در این مثال از تکنولوژی جدید انگولار 4 استفاده خواهیم کرد و همچنین سرور ما Web Api خواهد بود.قبل از هر کاری به کانفبگ کلاینت خواهیم پرداخت ، پروژه ساده خود را ایجائ کنید برای اموزش ساخت و نصب پروژه انگولاری میتوانید به این لینک مراجعه کنید.درون پرروژه یک کامپوننت به نام Upload اینجاد کنید.برای اینجاد کامپوننت جدید میتوانید از دستور زیر استفاه کنید

ng generate component Upload

بعد از نصب کاپوننت شما باید شاهد ساختاری شبیه زیر باشید

آپلود عکس در انگولار

وارد upload.component.html رفته و کد html رفته و کد های زیر را در ان کپی کنید

<p>
Upload Image
</p>
<input type="file" name="ProfilePhoto" id="ProfilePhoto" (change)="readUrl($event)" /> 
<img [src]="url">

<button (click)="FuncUpload()">Upload</button>

وارد upload.component.ts رفته و آن را به صورت زیر کانفیگ کنید

import { Component, OnInit, ElementRef, Inject } from '@angular/core';
import { UploadService } from "./Upload.Service";

@Component({
 selector: 'app-upload',
 templateUrl: './upload.component.html',
 styleUrls: ['./upload.component.css'],
 providers:[UploadService]
})
export class UploadComponent implements OnInit {
 url:string;
 elem:ElementRef;
 constructor(@Inject(ElementRef) elementRef: ElementRef,
 private UploadService: UploadService,)
  { this.elem = elementRef; }

 ngOnInit() {
 }
 FuncUpload(){
 
 let files=this.elem.nativeElement.querySelector('#ProfilePhoto').files;
 let formData:FormData=new FormData();

 let file=files[0];
 formData.append('ProfilePhoto',file,file.name);     
  this.UploadService.uploadSystemUserProfilePhoto(null,formData).subscribe(data => { 
  }); 
}
readUrl(event) {
 if (event.target.files && event.target.files[0]) {
  var reader = new FileReader();
 
  reader.onload = (event:any) => {
   this.url = event.target.result;
  }
 
  reader.readAsDataURL(event.target.files[0]);
 }
 }
}

کلاس UploadComponent شامل سازنده که کار تزریق وابستگی ها را بر عهده دارد و دو تابع readUrl و FuncUpload که تایع

 • FuncUpload : فراخوانی سرویس برای اپلود کردن
 • readUrl : نمایش عکس انتخاب شده

اگه دقت کنید برنامه در قسمت فراخوانی سرویس خطا دارد!! وارد پوشه Upload شوید و یک فایل به نام Upload.Service.ts ایجاد کنید و به صورت زیر کانفیگ کنید

import {Injectable} from "@angular/core";
import {Http, Response, Headers, RequestOptions} from "@angular/http";
import {Observable} from "rxjs/Rx";
import 'rxjs/add/operator/catch';
import 'rxjs/add/operator/map';
import 'rxjs/add/observable/throw'
 
 
@Injectable()
export class UploadService {
  constructor(private http : Http) {
  }
  uploadSystemUserProfilePhoto(token:string,formData: FormData): Observable<any> {
    let options=this.getFileUploadHeader(token);               
    return this.http.post('http://localhost:3615/user/PostUserImage', formData, options)
        .map((response: Response) => {
        
        });
}

    private getFileUploadHeader(token:string):RequestOptions{
    let headers = new Headers({ 
        'Data-Type': 'json',
        // 'Content-Type': false,
        // 'Process-Data':false,
        'Authorization':'Bearer '+token 
    });
    let options = new RequestOptions({ headers: headers });
    return options;
}
  }

کلاس UploadService شامل دو تابع اصلی است

uploadSystemUserProfilePhoto : فراخوانی Web Api میباشد

getFileUploadHeader : اضافه کردن token به هدر برای احراز هویت

قسمت کلاینت به طور کامل کانفیگ شده حال به سمت سرور میریم

یک پروژه Web Api ساده ایجاد کنید و یک کنترل به اسم UploadController.cs ایجاد کنید درون ایم کلاس اکشن زیر را کپی کنید

 [Route("user/PostUserImage")]
  [HttpPost]
  public HttpResponseMessage PostUserImage()
  {
    HttpResponseMessage response = new HttpResponseMessage();
    var httpRequest = HttpContext.Current.Request;
    if (httpRequest.Files.Count > 0)
    {
      foreach (string file in httpRequest.Files)
      {
        var postedFile = httpRequest.Files[file];
        var filePath = HttpContext.Current.Server.MapPath("~/UploadFile/" + postedFile.FileName);
        postedFile.SaveAs(filePath);
      }
    }
    return response;
  }
} 

فقط کافیه به جای UploadFile پوشه خود را بنویسید

امیدوارم توانسته باشم کمکی کرده باشم

نظر شما
برای ارسال نظر باید وارد شوید.
0 نظر

هیچ نظری ارسال نشده است! اولین نظر برای این مطلب را شما ارسال کنید...

افرادی که این مطلب را خواندند مطالب زیر را هم خوانده اند