Loading…

جزیره طراحی و توسعه وب

ارسال کننده: sobhanplusplus
I am sobhan mozafari from Iram . I am working with Microsoft Technologies Like ASP.NET MVC , C# and SQL Server . I Interested in Node.js and Google Could computing and my favorite C++ .
ارسال پیام خصوصی
امتیازات این مطلب
نکته: آپلود عکس در انگولار
برای شما هم حتمن پیش آمده است بخواهید عکس یا فایلی را در سرور آپلود کنید.شما بسته به تکنولوژی ها و کتاب خانه های موجود میتوانید این کار را به سادگی انجام دهید. ما در این مثال از تکنولوژی جدید انگولار 4 استفاده خواهیم کرد و همچنین سرور ما Web Api خواهد بود.قبل از هر کاری به کانفبگ کلاینت خواهیم پرداخت ، پروژه ساده خود را ایجائ کنید برای اموزش ساخت و نصب پروژه انگولاری میتوانید به این لینک مراجعه کنید.درون پرروژه یک کامپوننت به نام Upload اینجاد کنید.برای اینجاد کامپوننت جدید میتوانید از دستور زیر استفاه کنید
ng generate component Upload
بعد از نصب کاپوننت شما باید شاهد ساختاری شبیه زیر باشید
Image


وارد upload.component.html رفته و کد html رفته و کد های زیر را در ان کپی کنید
<p>
Upload Image
</p>
<input type="file" name="ProfilePhoto" id="ProfilePhoto" (change)="readUrl($event)" /> 
<img [src]="url">

<button (click)="FuncUpload()">Upload</button>

وارد upload.component.ts رفته و آن را به صورت زیر کانفیگ کنید
import { Component, OnInit, ElementRef, Inject } from '@angular/core';
import { UploadService } from "./Upload.Service";

@Component({
 selector: 'app-upload',
 templateUrl: './upload.component.html',
 styleUrls: ['./upload.component.css'],
 providers:[UploadService]
})
export class UploadComponent implements OnInit {
 url:string;
 elem:ElementRef;
 constructor(@Inject(ElementRef) elementRef: ElementRef,
 private UploadService: UploadService,)
  { this.elem = elementRef; }

 ngOnInit() {
 }
 FuncUpload(){
 
 let files=this.elem.nativeElement.querySelector('#ProfilePhoto').files;
 let formData:FormData=new FormData();

 let file=files[0];
 formData.append('ProfilePhoto',file,file.name);     
  this.UploadService.uploadSystemUserProfilePhoto(null,formData).subscribe(data => { 
  }); 
}
readUrl(event) {
 if (event.target.files && event.target.files[0]) {
  var reader = new FileReader();
 
  reader.onload = (event:any) => {
   this.url = event.target.result;
  }
 
  reader.readAsDataURL(event.target.files[0]);
 }
 }
}

کلاس UploadComponent شامل سازنده که کار تزریق وابستگی ها را بر عهده دارد و دو تابع readUrl و FuncUpload که تایع
 • FuncUpload : فراخوانی سرویس برای اپلود کردن
 • readUrl : نمایش عکس انتخاب شده
اگه دقت کنید برنامه در قسمت فراخوانی سرویس خطا دارد!! وارد پوشه Upload شوید و یک فایل به نام Upload.Service.ts ایجاد کنید و به صورت زیر کانفیگ کنید
import {Injectable} from "@angular/core";
import {Http, Response, Headers, RequestOptions} from "@angular/http";
import {Observable} from "rxjs/Rx";
import 'rxjs/add/operator/catch';
import 'rxjs/add/operator/map';
import 'rxjs/add/observable/throw'
 
 
@Injectable()
export class UploadService {
  constructor(private http : Http) {
  }
  uploadSystemUserProfilePhoto(token:string,formData: FormData): Observable<any> {
    let options=this.getFileUploadHeader(token);               
    return this.http.post('http://localhost:3615/user/PostUserImage', formData, options)
        .map((response: Response) => {
        
        });
}

    private getFileUploadHeader(token:string):RequestOptions{
    let headers = new Headers({ 
        'Data-Type': 'json',
        // 'Content-Type': false,
        // 'Process-Data':false,
        'Authorization':'Bearer '+token 
    });
    let options = new RequestOptions({ headers: headers });
    return options;
}
  }
کلاس UploadService شامل دو تابع اصلی است
uploadSystemUserProfilePhoto : فراخوانی Web Api میباشد
getFileUploadHeader : اضافه کردن token به هدر برای احراز هویت

قسمت کلاینت به طور کامل کانفیگ شده حال به سمت سرور میریم
یک پروژه Web Api ساده ایجاد کنید و یک کنترل به اسم UploadController.cs ایجاد کنید درون ایم کلاس اکشن زیر را کپی کنید
 [Route("user/PostUserImage")]
  [HttpPost]
  public HttpResponseMessage PostUserImage()
  {
    HttpResponseMessage response = new HttpResponseMessage();
    var httpRequest = HttpContext.Current.Request;
    if (httpRequest.Files.Count > 0)
    {
      foreach (string file in httpRequest.Files)
      {
        var postedFile = httpRequest.Files[file];
        var filePath = HttpContext.Current.Server.MapPath("~/UploadFile/" + postedFile.FileName);
        postedFile.SaveAs(filePath);
      }
    }
    return response;
  }
} 

فقط کافیه به جای UploadFile پوشه خود را بنویسید
امیدوارم توانسته باشم کمکی کرده باشم
دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مطلب ارسال نشده است

برای ارسال نظر وارد شوید.

در حال به روز رسانی نرم افزار سایت، از شکیبایی شما ممنونیم